POLITYKA PRYWATNOŚCI - BUSINESS APPROACH SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest spółka: BUSINESS APPROACH SP. Z O.O. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Dane kontaktowe:

  1. Adres korespondencyjny: 43-300 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 29/11
  2. E-mail: biuro@businessapproach.pl
ZAKRES I CEL PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do danych, pozyskanych bezpośrednio, przetwarzamy dane następujących kategorii osób:

Klientów Biura, partnerów biznesowych, a także osób, które dobrowolnie pozostawiły nam swoje dane kontaktowe w celu ewentualnej współpracy oraz osób, reprezentujących wskazane powyżej firmy lub podmioty, naszych pracowników, osób współpracujących z nami w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz osób, które chciałby podjąć z nami współpracę jako pracownicy lub współpracownicy.

Możemy również przetwarzać inne dane, jeżeli jest to wymagane w danych okolicznościach przepisami prawa lub uzasadnionym prawnie interesem administratora – np. w odniesieniu do pracowników zakres i czas przetwarzania danych regulują przepisy prawa pracy oraz przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, w przypadku realizacji zamówień publicznych – wymogi zapytania ofertowego oraz ustawy prawo zamówień publicznych W odniesieniu do realizacji zleceń –mogą to być także uzasadnione wymagania naszego Klienta (np. informacje, które musimy uzyskać i przekazać Klientowi w związku ze specyfikacją zamówienia).;

Dane wskazanych wyżej osób przetwarzamy w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia lub realizacji umowy oraz w celach kontaktowych.

Dane kandydatów wykorzystujemy na potrzeby rekrutacji lub w celu podjęcia współpracy przy realizacji konkretnego projektu.

Nie przetwarzamy żadnych danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO (tzw. „danych wrażliwych”);

PODSTAWA PRZETWARZANIA

W zależności od sytuacji, przetwarzamy dane osobowe:

  1. W celu wykonania umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit b RODO – dotyczy to danych naszych Klientów, podwykonawców, kontrahentów, pracowników lub współpracowników lub osób, które chciałyby podjąć z nami współpracę;W zależności od sytuacji, przetwarzamy dane osobowe:
  2. W związku z realizacją obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – na przykład w związku z treścią art. 22(1) Kodeksu pracy, w zakresie wymaganym przepisami prawa w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – w odniesieniu do dokumentów finansowych zawierających dane osobowe a także przepisów dotyczących zamówień publicznych.
  3. W związku z uzasadnionym prawnie interesem administratora – art. 6 ust. 1 lit. f – dotyczy to w szczególności utrzymywania kontaktu z klientami – w tym kontaktu w celach marketingowych oraz działań, zmierzających do ochrony przed roszczeniami, egzekucji należności.
  4. W oparciu o dobrowolną zgodę osoby, której dane są przetwarzane – art. 6 ust. 1 lit. a– w sytuacjach, gdy zgoda taka będzie konieczna – np. w celu publikacji materiałów, zawierających wizerunek takiej osoby, umieszczenia danych osoby w przykładach realizacji, celem przekazania polecenia lub danych kontaktowych naszym partnerom, umieszczenia na liście referencyjnej lub w portfolio na potrzeby udokumentowania kompetencji zespołu projektowego przy ubieganiu się o realizację zlecenia.
PLIKI COOKIES

W ramach prowadzonych przez nas stron internetowych mogą być generowane pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, w których przechowywane mogą być informacje dotyczące aktywności użytkownika na naszych stronach internetowych – np. odwiedzane strony, aktywowane linki, informacje o przeglądarce internetowej czy rodzaju sprzętu, z którego połączono się z naszym serwisem. Informacje te przechowywane są lokalnie na komputerze użytkownika i służą nam do celów analitycznych oraz do polepszenia jakości oraz prawidłowości działania naszych stron oraz dla zwiększenia wygody użytkownika. Wśród rejestrowanych w plikach cookies danych mogą znaleźć się informacje, stanowiące dane osobowe (np. numer IP komputera użytkownika). Dane przetwarzane w plikach cookies nie są przez nas powierzane innym podmiotom ani łączone z innym posiadanymi informacjami. Każdy użytkownik może samodzielnie dezaktywować rejestrowanie plików cookies lub usunąć pliki już utworzone poprzez odpowiednią zmianę w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zarządzania rejestracją plików cookies w danej przeglądarce określa jej dokumentacja techniczna. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na poświęconych im serwisach internetowych (np. w Wikipedii).

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą być:

  1. nasi Klienci – najczęściej są to firmy, które chciałby zaangażować nas do realizacji określonego projektu. W pierwszej kolejności wysyłamy im spseudonimizowane informacje dotyczące potencjalnych członków zespołów projektowych, zaś dane osobowe są przekazywane dopiero po potwierdzeniu zlecenia, w oparciu o umowę powierzenia.
  2. nasi partnerzy – a w szczególności zaangażowani przez nas podwykonawcy;
  3. odpowiednie urzędy państwowe – w szczególności: Urzędy Skarbowe, ZUS lub inne organy publiczne w ramach posiadanych kompetencji lub prowadzonych postępowań.

W przypadku świadczenia usług na rzecz Klientów-cudzoziemców, dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Polski lub Unii Europejskiej, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji postanowień umowy oraz wykonania obowiązków prawnych. Dodatkowo o każdym takim przypadku będziemy informowali osoby, których dane będą przekazywane za granicę odrębnie z uwzględnieniem szczegółowych informacji dotyczących konkretnego odbiorcy oraz celu, w jakim dane są przekazywane.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą być związane z umową lub czynnością, w związku z którą dane zostały pozyskane. Zasadniczo okres ten wynosi zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego 3 lub 6 lat. W niektórych sytuacjach okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów szczególnych – np. okres 6 lat dla dokumentów finansowych lub 50 lat dla dokumentów pracowniczych.

W przypadku pozyskania zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane kandydatów na pracowników lub współpracowników będziemy przetwarzali przez okres nie dłuższy niż 10 lat od ostatniej aktualizacji tych danych lub do momentu odwołania zgody przez kandydata.

Nie później niż rok po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone;

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE PRZETWARZAMY ORAZ INNE INFORMACJE

Każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dyspozycja zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych nie będzie skuteczna wobec danych niezbędnych nam do wykonania umowy lub danych, które jako administrator zobowiązani jesteśmy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji zawartej umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz świadczenie przez nas usług lub współpracę (w przypadku danych partnerów handlowych).

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) możliwe jest złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

PROFILOWANIE

Zgodnie z RODO, profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Może się zdarzyć, że dokonując wyboru kandydatów na pracowników lub współpracowników lub na potrzeby realizacji określonego projektu, opierać będziemy się częściowo na wynikach profilowania – dokonując selekcji kandydatów pod kątem ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego, oczekiwań co do zarobków lub miejsca świadczenia pracy w odniesieniu do naszych aktualnych potrzeb i możliwości. Ostateczna decyzja zawsze podejmowana będzie jednak przez menedżerów Spółki.

Każda osoba, której dane przetwarzamy, a w szczególności osoby, które zgłosiły zainteresowanie współpracą z nami i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, ma prawo wyrazić sprzeciw co do profilowania jej danych. Sprzeciw taki zostanie uwzględniony, ale jego konsekwencją może być wykluczenie kandydata z niektórych procesów rekrutacyjnych.